Regulamin konkursu "do plebiscytu Sztosy'20"

lis 30, 2020

Art. 1
Informacje ogólne

1.  Organizatorem konkursu  „DO PLEBISCYTU SZTOSY’20” (Konkurs)  jest Websky Marcin Piekło z siedzibą w Gdańsku (80-142), ul. Wieniawskiego 14B/3, NIP 583-132-17-26.

2. Konkurs trwać będzie w dniach od 11.01.2021 r. do 31.01.2021 r. (czas trwania Konkursu) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywanie reklamacji zakończą się do dnia 28.02.2021 r.

3. Aby wygrać nagrodę w Konkursie należy wysłać SMS pod wskazany numer, a następnie wyczerpująco i najciekawiej odpowiedzieć na otwarte pytanie konkursowe.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy TattooArtist.pl, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7. 40% z każdego głosu (SMS Premium Rate) oddanego w plebiscycie tj. 0,98 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem groszy) trafia na konto Organizatora i przeznaczone będzie na rozwój i promocję serwisu TattooArtist.pl. 60% z każdego głosu oddanego w plebiscycie tj. 1,48 zł (słownie: jeden zł czterdzieści osiem groszy) trafia na konto Bild Presse Polska operatora SMS QIWI (system liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS).

Art. 2
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniły wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wziąć udział w plebiscycie „SZTOSY’20”, wysłać SMS z zgłoszeniowy o treści SZTOS.X, w miejscu X wpisujemy numer kandydata, np. SZTOS.1. na numer 7248  (cena 2,46 zł z VAT).

3. Po zarejestrowaniu się w systemie SMS-em o treści nadawca SMS-a staje się uczestnikiem Konkursu i otrzymuje w zwrotnym SMS-ie otwarte pytanie konkursowe, na które ciekawie i wyczerpująco odpowiada kolejnym SMS-em o treści SZTOS.ODP pod numer 7248 (cena 2,46 zł z VAT). Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury Konkursowe wybierze 1 (słownie: jedną) najciekawszą, której autor zostanie nagrodzony.

4. W celu zwiększenia szansy na wygraną każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu wielokrotnie. Każde zgłoszenie polega na rejestracji w konkursie przez wysyłanie SMS-a zgłoszeniowego o treści SZTOS.X oraz ciekawej i wyczerpującej odpowiedzi na zadane w zwrotnym SMS-ie otwarte pytanie opisowe.

5. Organizator ustanawia, że w konkursie honorowane będą odpowiedzi na pytanie konkursowe przesłane w SMS-ie konkursowym, zaczynającym się od hasła: SZTOS.ODP z wpisaną następnie ciekawą i wyczerpującą odpowiedzią Uczestnika. Całość, tzn. hasło wraz z odpowiedzią nie może przekroczyć dwóch SMS-ów (160 znaków każdy). Każdy SMS wysyłany pod numer 7248 kosztuje 2,46 zł z VAT.

6. Nadesłane poprawnie tzn. zgodnie z ustępem powyżej odpowiedzi na otwarte konkursowe pytanie opisowe będą oceniane przez Jury Konkursowe. Kryterium oceny Jury Konkursowego będzie wybór najciekawszej i najbardziej wyczerpującej odpowiedzi spośród nadesłanych

7. W celu weryfikacji uczestnika i/lub wydania zwycięzcy nagrody konkursowej, uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu.

Art. 3
Przebieg Konkursu

1. Udział w Konkursie polega na wysłaniu SMS-a zgłoszeniowego o treści SZTOS.X pod numer konkursowy w czasie trwania Konkursu. Na numery telefonów Uczestników zgłoszonych do Konkursu Organizator wyśle jedno opisowe pytanie konkursowe. Uczestnik powinien odpowiedzieć ciekawie i wyczerpująco na pytanie, zachowując formę konstrukcji odpowiedzi  zgodną z ust. 5 par. 2 niniejszego Regulaminu tzn. treść odpowiedzi należy wysłać w SMS-ie rozpoczynającym się od liter SZTOS.ODP, po których to literach powinna zostać zapisana treść odpowiedzi.

2. Spośród nadesłanych w czasie trwania Konkursu odpowiedzi Jury Konkursowe wybierze 1 (słownie: jedną) najciekawszą jego zdaniem odpowiedź na zadane przez Organizatora otwarte pytanie opisowe., której autor zostanie nagrodzony. Jury Konkursu podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Treść pytania konkursowego brzmi następująco: Za co kochasz tatuaże?

4. Przyznanie nagrody Zwycięzcy zostanie potwierdzone po zakończeniu Konkursu w trakcie połączenia telefonicznego zainicjowanego przez Organizatora Konkursu.

5. W chwili połączenia telefonicznego uczestnik poda dane, o których mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu, potrzebne do weryfikacji i ustalenia osoby uczestnika.

6. Próba uzyskania połączenia z uczestnikiem pod numer telefonu, z którego przesyłał wiadomości SMS w konkursie podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika i czterech sygnałów przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury.

7. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem Konkursu, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie – kwalifikacja uczestnika zostanie anulowana i nastąpi wyłonienie i przyznanie nagrody kolejnej osobie, która spełniła warunki Regulaminu.

8. Obsługę techniczną konkursu za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia, właściciel systemu SMS QIWI; dostawcą ww. usługi SMS Premium Rate o podwyższonej opłacie jest Bild Presse Polska sp. z o.o sp. k z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

Art. 4
Nagrody

1. W Konkursie jest do wygrania 1 (słownie: jedna) nagroda.

2. Nagroda główna to voucher na kwotę 1000 zł brutto do wybranego Artysty mającego portfolio w serwisie www.tattooartist.pl, zestaw kosmetyków do pielęgnacji tatuaży firmy Balm Tattoo, zestaw produktów INK4U, roczna prenumerata TATTOOFEST w zestawie z albumem „TATTOOFEST. 25 Polish Female Tattoo Artists – issue 2”

3. Nagrody wysyłamy pocztą kurierską.

4. Nagrody przyznawane w Konkursie nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę ani na gotówkę.

6. Decyzja Jury Konkursowego dotycząca wyboru najoryginalniejszej i najciekawszej wyjątkowej odpowiedzi na pytanie konkursowe jest ostateczna i nieodwołalna tak jak decyzja o przyznaniu nagrody. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

Art. 5
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Websky Marcin Piekło z siedzibą w Gdańsku (80-142), ul. Wieniawskiego 14B/3, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Konkurs – SZTOSY’20” w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli serwisu www.tattooartist.pl.

2.  W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia pisma Organizatorowi.

3. Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

5. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

Art. 6
Publikacja Regulaminu Konkursu

Z treścią Regulaminu można się zapoznać w serwisie www.tattooartist.pl

Art. 7
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „DO PLEBISCYTU SZTOSY’20”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?  
Administratorem danych osobowych jest Websky Marcin Piekło z siedzibą w Gdańsku (80-142), ul. Wieniawskiego 14B/3,  We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: ado@tattooartist.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?        
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu pod nazwą „DO PLEBISCYTU SZTOSY’20” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji ( zg. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie (o ile zgłaszasz własną osobę do konkursu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie gdy głosujesz. (zg. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. ( zg. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:

  1. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
  2. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Bild Presse Polska,
  3. inni dbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki,      firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
  4. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z     prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?    

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową (na podstawie aktualnych przepisów prawa). Do okresu przedawnień Twoich roszczeń dodatkowo czas ten wydłużamy o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się konkurs.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:

a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:

a) droga mailową, wysyłając maila na adres: ado@tattooartist.pl

b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Websky Marcin Piekło z siedzibą w Gdańsku (80-142), ul. Wieniawskiego 14B/3. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tattooartist.pl

TattooArtist.pl to serwis skupiający najlepszych polskich tatuażystów. Podzielony jest na kategorie: tatuaż, wzór, tatuażysta i studio. Znajdziesz tu również wyrafinowane inspiracje i ciekawe treści.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.