Regulamin Serwisu Internetowego "Tattooartist.pl"

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://tattooartist.pl/.
 3. Operator Serwisu – “TattooArtist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gdańsku (80-386) ul. Lęborska 3B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000948399, NIP: 5842813083, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10000,00 zł.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
 5. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Serwisie.
 6. Fan – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie w kategorii Fan.
 7. Tatuażysta - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie w kategorii Tatuażysta.
 8. Piercer – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie w kategorii Piercer.
 9. Manager - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie w kategorii Manager.
 10. Partner – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie w kategorii Partner.
 11. Konto – część Serwisu wydzielona dla danego Zarejestrowanego Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto
 12. Konto Fana – Konto Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie w kategorii Fan.
 13. Konto Tatuażysty - Konto Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie w kategorii Tatuażysta.
 14. Konto Piercera - Konto Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie w kategorii Piercer.
 15. Konto Managera - Konto Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie w kategorii Manager.
 16. Konto Partnera – Konto Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie w kategorii Partner.
 17. Profil Fana – część Serwisu, w której publikowane są dane i materiały przekazane przez Fana za pośrednictwem jego Konta.
 18. Profil Tatuażysty – część Serwisu, w której publikowane są dane i materiały przekazane przez Tatuażystę za pośrednictwem jego Konta.
 19. Profil Studio – profil, który może utworzyć Tatuażysta, Piercer lub Manager, stanowiący część Serwisu, w której publikowane są dane i materiały przekazane przez Tatuażystę, Piercera lub Managera za pośrednictwem jego Konta.
 20. Profil Piercera – część Serwisu, w której publikowane są dane i materiały przekazane przez Piercera za pośrednictwem jego Konta.
 21. Profil Partnera - część Serwisu, w której publikowane są dane i materiały przekazane przez Partnera za pośrednictwem jego Konta.
 22. Materiały Użytkownika – treści słowne, graficzne, audio lub wideo, które Użytkownik może przesyłać za pośrednictwem Serwisu lub zamieszczać w Serwisie, w tym Komentarze.
 23. Komentarze – komentarze zamieszczane przez Zarejestrowanych Użytkowników w wyznaczonych do tego miejscach w Serwisie.
 24. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 25. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.
 26. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r.
 27. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 28. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 29. Regulamin Sprzedaży – regulamin sprzedaży towarów lub usług przez Operatora Serwisu za pośrednictwem Serwisu stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sprzedaży stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Serwis prowadzony jest przez Operatora Serwisu, który jest jednocześnie jego administratorem.
 3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie prezentacji tatuażystów, piercerów, studiów tatuażu i piercingu, oraz promowanie sztuki tatuażu i piercingu wśród użytkowników Internetu.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Kont w ramach Serwisu
  b) podstawowe funkcjonalności Serwisu,
  c) zasady zamieszczania w Serwisie Treści Użytkowników,
  d) tryb postępowania reklamacyjnego,
  e) zasady polityki ochrony danych osobowych,
  f) zasady zmiany Regulaminu.
 5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie ze Serwisu są następujące:
  a) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b) Dostęp do poczty elektronicznej;
  c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: https://tattooartist.pl/artykuly/regulamin/ i sporządzić wydruk.
 7. Operator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 8. Operator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 9. Operator Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.
 10. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Operatora Serwisu lub innych uprawnionych podmiotów.
 11. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Operatora Serwisu.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 13. Operator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Operatora Serwisu.
 14. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu nie zamówionej informacji handlowej,
  c) korzystania ze Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  e) korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi, mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

III. Rejestracja Konta w Serwisie

 1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie indywidualnego Konta poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem Serwisu. Rejestracja i utrzymanie Konta lub korzystanie z niektórych jego funkcjonalności może być odpłatne. Zasady odpłatności opisane zostały w art. IV.B poniżej. Zakładając Konto, za wyjątkiem Konta Fana, w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zakłada to Konto w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a więc nie jako Konsument.
 2. Zarejestrować Konto Fana może wyłącznie Użytkownik, który jest osobą fizyczną, ma ukończone co najmniej 16 lat i posiada co najmniej częściową zdolność do czynności prawnych. W przypadku Użytkowników, którzy nie ukończyli lat 18 lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, Operator Serwisu może w każdym czasie zwrócić się o przesłanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego Użytkownika na korzystanie z Serwisu.
 3. Zarejestrować Konto Tatuażysty, Piercera, Managera lub Partnera może wyłącznie Użytkownik, który jest osobą fizyczną, ma ukończone co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz wykonuje pracę lub prowadzi działalność związaną z wykonywaniem tatuaży, piercingu lub zarządzania studiami tatuaży lub piercingu na terenie Polski lub świata.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako obowiązkowe. Rejestracja w Serwisie wymaga potwierdzenia przez Użytkownika poprawności podanych danych przez kliknięcie w link przesłany przez Operatora Serwisu na adres e-mail podany przez Użytkownikach w danych rejestracyjnych.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
 6. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika.
 7. Operator Serwisu może rozwiązać umowę na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem w każdym czasie za czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę na korzystanie z Serwisu w każdym czasie poprzez opcję „Usuń Konto” w zakładce „Ustawienia Konta”. Konto zostanie wyrejestrowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku o usunięcia Konta.
 8. Operator Serwisu może rozwiązać umowę na korzystanie z Serwisu bez zachowania okresu wypowiedzenia, jak również może ograniczyć Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostęp do części lub całości Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,
  c) dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Operatora Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.

IV. Zasady korzystania z Serwisu przez Zarejestrowanych Użytkowników.

A. Zasady ogólne

 1. Po zarejestrowaniu Konta w Serwisie Użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do panelu administracyjnego Konta. Logowanie do Konta odbywa się poprzez wprowadzenie indywidualnego loginu i hasła. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła osobom trzecim.
 2. Za pośrednictwem panelu administracyjnego Fan może korzystać z funkcjonalności Konta w zakresie udostępnionym przez Operatora Serwisu, w szczególności:
  a) stworzyć i zarządzać swoim Profilem Fana,
  b) zamieszczać w Profilu Fana dozwolone przez Operatora Serwisu Materiały Użytkownika,
  c) przeglądać i obserwować Profile Tatuażystów i Profile Studiów Tatuażu,
  d) kontaktować się z Tatuażystami za pośrednictwem specjalnej funkcjonalności Serwisu,
  e) umawiać spotkanie z Tatuażystą lub w Studiach Tatuażu za pośrednictwem specjalnej funkcjonalności Serwisu.
 3. Za pośrednictwem panelu administracyjnego Tatuażysta może korzystać z funkcjonalności Konta w zakresie udostępnionym przez Operatora Serwisu, w szczególności:
  a) stworzyć i zarządzać swoim Profilem Tatuażysty,
  b) zamieszczać w Profilu Tatuażysty dozwolone przez Operatora Serwisu Materiały Użytkownika,
  c) przeglądać i obserwować Profile innych Zarejestrowanych Użytkowników i Profile Studiów Tatuażu i Piercingu,
  d) kontaktować się z Fanami i innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami za pośrednictwem specjalnej funkcjonalności Serwisu,
  e) umawiać spotkanie z Fanami za pośrednictwem specjalnej funkcjonalności Serwisu,
  f) powiązać swój Profil Tatuażysty z Profilem Studio Tatuażu i Piercingu, z którym jest związany,
  g) stworzyć i zarządzać Profilem Studio Tatuażu i Piercingu w ramach funkcjonalności udostępnionych przez Operatora Serwisu.
 4. Za pośrednictwem panelu administracyjnego Piercer może korzystać z funkcjonalności Konta w zakresie udostępnionym przez Operatora Serwisu, w szczególności:
  a) stworzyć i zarządzać swoim Profilem Piercera,
  b) zamieszczać w Profilu Piercera dozwolone przez Operatora Serwisu Materiały Użytkownika,
  c) przeglądać i obserwować Profile innych Zarejestrowanych Użytkowników,
  d) kontaktować się z Fanami i innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami za pośrednictwem specjalnej funkcjonalności Serwisu,
  e) umawiać spotkanie z Fanami za pośrednictwem specjalnej funkcjonalności Serwisu,
  f) powiązać swój Profil Piercera z Profilem Studio Tatuażu i Piercingu, z którym jest związany,
  g) stworzyć i zarządzać Profilem Studio Tatuażu i Piercingu w ramach funkcjonalności udostępnionych przez Operatora Serwisu.
 5. Za pośrednictwem panelu administracyjnego Manager może korzystać z funkcjonalności Konta w zakresie udostępnionym przez Operatora Serwisu, w szczególności:
  a) stworzyć i zarządzać swoim Profilem Managera,
  b) zamieszczać w Profilu Managera dozwolone przez Operatora Serwisu Materiały Użytkownika,
  c) przeglądać i obserwować Profile innych Zarejestrowanych Użytkowników,
  d) kontaktować się z Fanami i innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami za pośrednictwem specjalnej funkcjonalności Serwisu,
  e) umawiać spotkanie z Fanami za pośrednictwem specjalnej funkcjonalności Serwisu,
  f) powiązać swój Profil Managera z Profilem Studio Tatuażu i Piercingu, z którym jest związany,
  g) stworzyć i zarządzać Profilem Studio Tatuażu i Piercingu w ramach funkcjonalności udostępnionych przez Operatora Serwisu.
 6. Za pośrednictwem panelu administracyjnego Partner może korzystać z funkcjonalności Konta w zakresie udostępnionym przez Operatora Serwisu, w szczególności:
  a) stworzyć i zarządzać swoim Profilem Partnera,
  b) zamieszczać w Profilu Partnera dozwolone przez Operatora Serwisu Materiały Użytkownika,
  c) przeglądać i obserwować Profile innych Zarejestrowanych Użytkowników,
  d) kontaktować się z Fanami i innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami za pośrednictwem specjalnej funkcjonalności Serwisu.
 7. Zarejestrowany Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu, o których mowa powyżej mogą być czasowo wyłączane lub ograniczane, jak również, że sposób korzystania z nich może się zmieniać; zmiany takie nie stanowią zmiany umowy na korzystanie z Serwisu i nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu.

B. Zasady szczególne dla Tatuażystów, Piercerców, Managerów i Partnerów

 1. Zawarcie umowy na korzystanie z Serwisu za pośrednictwem Konta Tatuażysty, Piercera, Managera lub Partnera wymagać może wniesienia opłaty zgodne z aktualnie obowiązującym Cennikiem, dostępnym tutaj: https://tattooartist.pl/artykuly/cennik/. Cennik nie stanowi części niniejszego Regulaminu.
 2. Operator Serwisu może przewidywać różne zakresy funkcjonalności Konta Tatuażysty, Piercera, Managera lub Partnera w zależności od ustalonej w Cenniku opłaty.
 3. Rejestracja Konta Tatuażysty, Piercera, Managera lub Partnera oprócz spełnienia pozostałych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie wymaga wniesienia opłaty zgodnej z aktualnie obowiązującym Cennikiem (o ile opłata jest wymagana). Opłata może zostać wniesiona wyłącznie w sposób wskazany w treści Serwisu. W celu wniesienia opłaty Użytkownik powinien wybrać jeden z dostępnych sposobów zapłaty i postępować zgodnie z informacjami, które będą wyświetlane. Operator Serwisu nie gwarantuje, że wszystkie metody płatności będą w każdym momencie dostępne. W celu wniesienia płatności za pośrednictwem niezależnego operatora płatności, Użytkownik powinien stosować się do komunikatów i regulaminów przewidzianych przez takiego operatora płatności.
 4. Operator Serwisu może uzależnić dostęp do Konta Tatuażysty, Piercera, Managera lub Partnera od wpływu całości należnej kwoty opłaty na rachunek bankowy Operatora Serwisu. Operator Serwisu udostępni dostęp do Konta Tatuażysty, Piercera, Managera lub Partnera najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu całości należnej kwoty opłaty na rachunek bankowy Operatora Serwisu.
 5. Opłata należna za zawarcie umowy na korzystanie z Serwisu za pośrednictwem Konta Tatuażysty, Piercera, Managera lub Partnera jest wnoszona w okresach rozliczeniowych wynikających z wybranej przez Tatuażystę, Piercera, Managera lub Partnera opcji spośród udostępnionych przez Operatora Serwisu. Brak wniesienia kolejnej opłaty po zakończeniu okresu rozliczeniowego upoważnia Operatora Serwisu do zablokowania Konta do czasu uregulowania opłaty lub do rozwiązania umowy o korzystanie z Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia – w zależności od wyboru Operatora Serwisu.
 6. Operator Serwisu udostępnia możliwość wnoszenia opłat za korzystanie z Serwisu za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatności zgodnie z zasadami wskazanymi w lit. C poniżej.
 7. Operator Serwisu przesyła fakturę wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Zarejestrowanego Użytkownika w ramach rejestracji Konta.
 8. W przypadku braku wpływu na rachunek Operatora Serwisu całej kwoty należnej opłaty w terminie 14 dni od daty założenia Konta przez Tatuażystę, Piercera, Managera lub Partnera, Operator Serwisu uprawniony jest odstąpić od umowy na korzystanie z Serwisu za pośrednictwem Konta bez dodatkowych wezwań lub ograniczyć możliwość korzystania z Konta do czasu uregulowania zaległości.

C. Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatności.

 1. Obsługę procesu płatności za odpłatne usługi lub towary dostępne za pośrednictwem Serwisu Operator Serwisu powierzył podmiotowi prowadzącemu serwis EasyCart dostępny pod adresem www.easycart.pl. Podmiot prowadzący EasyCart działa w tym zakresie w imieniu i na rzecz Operatora Serwisu.
 2. Usługodawca umożliwia opłacenie płatności za odpłatne  usługi lub towary dostępne za pośrednictwem Serwisu za pośrednictwem metod płatności dostępnych w EasyCart.
 3. Po skompletowaniu odpłatnych usług lub towarów, w celu realizacji ich zakupu, w tym opłacenia, po kliknięciu w odpowiedni przycisk, Użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią podstronę EasyCart.
 4. W celu skorzystania z wszystkich funkcji EasyCart, w tym nabywania odpłatnych towarów lub usług od Operatora Serwisu za pośrednictwem EasyCart, Użytkownik musi zarejestrować się w EasyCart, tj. założyć Konto i postępować zgodnie z regulaminem EasyCart dostępnym pod adresem https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych.
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Użytkownik dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich i zagranicznych banków.
 6. Umowa sprzedaży odpłatnej usługi lub towaru zostanie wykonana dopiero zapłaceniu ceny

D. Zasady umawiania spotkań u Tatuażystów lub Piercerów w Studiach Tatuaży i Piercingu

 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Operator Serwisu umożliwiając rezerwację spotkań u Tatuażystów lub Piercerów i w Studiach Tatuaży i Piercingu lub rezerwację konkretnych usług działa wyłącznie jako pośrednik w przekazywaniu informacji pomiędzy Użytkownikami. W szczególności Operator Serwisu nie świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegającej na zagwarantowaniu Fanom możliwości skorzystania z jakichkolwiek usług, ani na zagwarantowaniu Tatuażystom, Piercerom lub Managerom, że usługi takie będą wykonane.
 2. Mając powyższe na uwadze, Operator Serwisu w żadnym wypadku nie odpowiada za możliwość, terminowość, czy jakość wykonania usług świadczonych przez Tatuażystów i Piercerów lub Studia Tatuaży i Piercingu. Operator Serwisu nie odpowiada również, za jakiekolwiek szkody Tatuażystów ani Piercerów lub Studia Tatuaży i Piercingu związane z brakiem przybycia Fana na umówione spotkanie lub brakiem możliwości wykonania umówionej usługi z innych przyczyn.

V. Zasady zamieszczania Treści Użytkowników

 1. Zarejestrowani Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Treści Użytkownika w dozwolonych przez Operatora Serwisu miejscach o ile są one zgodne z niniejszym Regulaminem. Zarejestrowani Użytkownicy mogą zamieszczać Komentarze również w ramach Profili innych Użytkowników, jeżeli Operator Serwisu udostępnił taką możliwość.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu polegające na zamieszczaniu Materiałów Użytkownika, ich ocenie oraz komentowaniu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za Treści Użytkownika zamieszczane w Serwisie.
 4. Zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika, Użytkownik gwarantuje, że będą one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku, jeżeli osoba trzecia zgłosi przeciwko Operatorowi Serwisu lub osobom z jego personelu jakiekolwiek roszczenie lub zarzut związany z Treściami Użytkownika, Użytkownik związany będzie do doprowadzenia do zwolnienia Operatora Serwisu lub członków jego personelu z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie Operator Serwisu lub dany członek jego personelu poniósł w związku z wystąpieniem przez osobę trzecią z takim roszczeniem lub zarzutem. Na potrzeby niniejszego ustępu za osobę trzecią uważany będzie także organ administracji publicznej, a za roszczenie również każdy nakaz, zakaz, kara, grzywna itp. wydany lub nałożony przez taki organ.
 5. Treści Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego (z wyjątkiem reklamowania własnej działalności przez Zarejestrowanego Użytkownika innego niż Fan) i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  a) wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników,
  b) wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
  c) treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  d) treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
  e) treści o charakterze pornograficznym.
 6. Zamieszczając w Serwisie obraz (w tym zdjęcie, wzór, grafikę itp.) tatuażu lub piercingu Użytkownik nie może naruszać praw autorskich do wzoru takiego tatuażu lub piercingu, w szczególności zamieszczać taki obraz bez zgody osoby, której prawa te przysługują lub powoływać się w sposób nieuprawniony na autorstwo takiego wzoru.
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie odnośników do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w ustępie 5 powyżej.
 8. Zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika, Użytkownik udziela Operatorowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na publikowanie Treści Użytkownika w sieci Internet oraz w wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Operatora Serwisu, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Operatora Serwisu) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Operatora Serwisu. Licencja ta udzielana jest na czas nieokreślony i nie wygasa wraz z zakończeniem obowiązywania umowy na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem.
 9. Zamieszczając w ramach Treści Użytkownika swój wizerunek Użytkownik wyraża zgodę na publikację tego wizerunku przez Operatora Serwisu w ramach Serwisu oraz w wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Operatora Serwisu, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Operatora Serwisu) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Operatora Serwisu.
 10. Zamieszczając w ramach Treści Użytkownika wizerunek osoby trzeciej Użytkownik zapewnia, że posiada zgodę na jego wykorzystywanie w zakresie wskazanym w ust. 8, którą to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności jest zobowiązany przekazać Operatorowi Serwisu na każde jego żądanie.
 11. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od spamowania Serwisu oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 12. Operatorowi Serwisu przysługuje prawo do usuwania, modyfikowania lub przenoszenia w ramach Serwisu wszelkich Treści Użytkownika w każdym czasie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Użytkownika.

VI. Uprawnienie do odstąpienia umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem

 1. Zasady opisane poniżej odnoszą się do:
  a) umowy o założenie indywidualnego konta w Serwisie przez Fana.
  b) Umów Sprzedaży, o których mowa w Regulaminie Sprzedaży.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  d) o świadczenie usług, jeżeli Operator Serwisu wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  g) w pozostałych przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa.
 4. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Operatorem Serwisu w zakresie Serwisu, Operator Serwisu może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:
  a) wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  b) wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  c) wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego należy kierować na adres: reklamacje@tattooartist.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Operator Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych.

VIII. Dane osobowe

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawiera Polityka Prywatności Serwisu dostępna pod tym linkiem [https://tattooartist.pl/artykuly/polityka-prywatnosci]. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności

IX. Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022.

3. Operator Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

4. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany. O zmianach Regulaminów Serwisu Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są wyłącznie wówczas, jeżeli zmiana taka ma wpływ na ich prawa i obowiązki wynikające z danego Regulaminu Serwisu.

Załącznik nr 1

Regulamin sprzedaży

§1 Definicje

 1. Cena - widoczna w Serwisie cena Produktu zawierająca wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.
 2. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. Klient - osoba, która korzysta z funkcjonalności Serwisu, zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Produkt - dostępny w Serwisie produkt fizyczny, cyfrowy lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Regulamin sprzedaży  - niniejszy regulamin sprzedaży Serwisu
 6. Sprzedawca – Operator Serwisu,
 7. Usługodawca - Operator Serwisu lub partner Operatora Serwisu
 8. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu
 9. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Produktu
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży określa warunki zawierania Umów sprzedaży.
 2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
 • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
 • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.
 1. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Serwis prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa. Klient, składając Zamówienie, składa Sprzedawcy ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu w Serwisie.
 4. Ceny Produktu widoczne w Serwisie zawierają wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Ewentualne zmiany cen Produktu, w tym promocje i rabaty, które nastąpiły po dacie złożenia Zamówienia pozostają bez wpływu na cenę ustaloną w Zamówieniu złożonym przez Klienta.
 6. Zamówienia można składać online poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest założenie konta Klienta w Serwisie, zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy Sprzedaży z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej Klientowi przysługuje prawo:
 • przyjęcia proponowaną przez Sprzedawcę zmiany Umowy Sprzedaży albo
 • odstąpienia od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.

O swojej decyzji Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania informacji od Klienta.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie ust. 9 powyżej lub gdy Sprzedawca odwołuje wykonanie Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot całości kwoty uiszczonej na rzecz Sprzedawcy.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia przez EasyCart (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu) chyba, że w opisie Produktu w Serwisie wskazano inaczej.
 3. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzona odpowiednim dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 4. W przypadku jeżeli Usługodawcą nie jest Sprzedawca (np. w przypadku sprzedaży biletów na imprezę organizowaną przez partnera Sprzedawcy), odpowiedzialnym za realizację usługi jest wyłącznie Usługodawca. Wszelkie roszczenia związane z organizacją takiej usługi i jej przebiegiem powinny być kierowane bezpośrednio do Usługodawcy. Klient przyjmuje do wiadomości, że realizacja usługi może podlegać dodatkowym warunkom określonym przez Usługodawcę i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§4 Płatności

 1. Dla każdego Zamówienia złożonego przez Klienta obowiązuje cena podana w momencie złożenia Zamówienia, która jest ceną brutto. Sprzedawca informuje Klientów o wszelkich innych opłatach i kosztach związanych z nabytym Produktem.
 2. Klient dokonuje płatności za Produkt poprzez EasyCart. Do warunków dokonania płatności za Produkt zastosowanie mają postanowienia odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu https://tattooartist.pl/, do którego niniejszy Regulamin jest załącznikiem.
 3. W momencie przekazania Sprzedawcy przez operatora płatności potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu Umowy sprzedaży ciążącego na Kliencie i Zamówienie uznaje się za opłacone.

§5 Prawo odstąpienia

Do prawa odstąpienia od Umów sprzedaży znajdują zastosowanie postanowienia art. 6 Regulaminu Serwisu, do którego niniejszy Regulamin sprzedaży jest załącznikiem.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące umowy Umów Sprzedaży Nabywca może składać w formie elektronicznej na adres podany w art. 7 ust. 1 Regulaminu Serwisu, do którego niniejszy Regulamin Sprzedaży jest załącznikiem.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Do Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży Produktów w każdej chwili bez podania przyczyny.
 3. Do zmian niniejszego Regulaminu Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Regulaminu Serwisu, do którego niniejszy Regulamin jest załącznikiem.
 4. W kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych Klientów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu, do którego niniejszy Regulamin Sprzedaży jest załącznikiem.
Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.