Oświadczenie ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest “TattooArtist sp. z o.o.” z siedzibą w Gdańsku (80-386) ul. Lęborska 3B, KRS: 0000948399, NIP: 5842813083. (dalej jako Operator Serwisu lub ADO).

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), a także polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

U Operatora Serwisu nie ma obowiązku powoływania Inspektora Ochrony Danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. na potrzeby zawarcia i wykonania zawartej przez Panią/Pana z ADO umowy korzystania z serwisu internetowego https://tattooartist.pl/ („Serwis”), w tym do wykorzystywania danych poprzez ich upublicznianie w Serwisie oraz przekazywania innym użytkownikom Serwisu; oraz
 2. dla realizacji następujących celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO - w zakresie obrony przed Pani/Pana, a także dla celów analizy, statystyki i profilowania Państwa osoby celem zaoferowania dopasowanego produktu ; oraz
 3. celem spełnienia przez ADO obowiązków podatkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podwykonawcy (partnerzy ADO), z udziałem których ADO świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu.

Pani/Pana dane:

 1. niezbędne do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy lub wykonania czynności zmierzających do zawarcia tej umowy, przetwarzane będą w bazach ADO do momentu wykonania Umowy;
 2. niezbędne do obrony przed Pani/Pana roszczeniami
  w związku z zawartą umową o produkt przetwarzane będą w bazach ADO w okresie 4 lat od dnia zakończenia łączącej nas umowy;
 3. niezbędne do analizy, statystyki i profilowania Państwa osoby w okresie do dnia zakończenia łączącej nas umowy;
 4. niezbędne dla spełnienia obowiązków podatkowych przetwarzane będą w bazach ADO w okresie 6 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Każda osoba ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (więcej o Twoich prawach na końcu niniejszego dokumentu).
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W w/w sprawach może Pani/Pan zwracać się do ADO na piśmie, lub elektronicznie na adres: ado@tattooartist.pl.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych koniecznych do zawarcia i wykonania Umowy jest warunkiem zawarcia umowy o korzystanie z Serwisu. Konsekwencją niepodania danych j.w. może być brak możliwości świadczenia usług korzystania z Serwisu przez ADO oraz partnerów ADO.


Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie ADO (patrz informacja powyżej), w tym profilowania.
W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ADO nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że ADO wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, w tym mailowo na adres ado@tattooartist.pl, pocztą na adres ADO.


Twoje Prawa względem ADO (dalej jako Administrator) jako podmiotu danych są następujące:

Prawo do dostępu do danych: art. 15 RODO. Masz prawo uzyskania dostępu do Twoich danych przetwarzanych przez Administratora (Administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu ewentualnie za opłatą regulowaną przez RODO) oraz do informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców danych którym dane ujawniono lub będą ujawnione w tym jeśli są przekazywane do państwa spoza UE lub do organizacji międzynarodowej o zabezpieczeniach związanych z przekazaniem; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie - ich źródła; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowani oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym: art. 17 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; właściciel danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania w sprawach innych niż marketing bezpośredni; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe zostały zebrane
w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Wyżej opisane prawo jest jednak wyłączone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się
z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że wyżej opisane prawo właściciela danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; właściciel danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, za wyjątkiem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać,
z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które Administrator ma od Ciebie, a także masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Informacje o tych uprawnieniach Administrator zamieścił w ramce pod główną informacją, powyżej.

Możesz skorzystać z tych uprawnień w dowolny sposób, w tym mailowo na adres ado@tattooartist.pl lub pocztą na adres Administratora.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.