Regulamin plebiscytu pod nazwą „SZTOSY’20” zwanego dalej „Plebiscytem”

lis 30, 2020

Art. 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „SZTOSY’20”.

2. Organizatorem Plebiscytu Websky Marcin Piekło z siedzibą w Gdańsku (80-142), ul. Wieniawskiego 14B/3, NIP 583-132-17-26.

3. Plebiscyt organizowany prowadzony będzie  na stronie serwisu tattooartist.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

4. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

5. Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania w kategoriach:

●       Tatuaż duży kolorowy (większy niż format A4)
●       Tatuaż mały kolorowy (mniejszy niż format A4
●       Tatuaż duży czarno-szary (większy niż format A4)
●       Tatuaż mały czarno-szary (mniejszy niż format A4)
●       Tatuaż realistyczny
●       Tatuaż tradycyjny
●       Tatuaż neotradycyjny
●       Tatuaż watercolor
●       Tatuaż geometryczny / ornamenty / polinezyjski / blackwork
●       Tatuaż dotwork
●       Tatuaż graficzny / sketch / trash polka
●       Tatuaż newschool / graffiti / cartoon / anime

6. Plebiscyt będzie prowadzony w następujących etapach:

a) Etap 1 - od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., do godz. 23:59:59.999999 - zgłoszenia kandydatur do Plebiscytu

b) Etap 2 - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 07.01.2021 r. - selekcja najlepszych tatuaży, które przejdą do etapu głosowania. Selekcja wykonana będzie przez Komisję Plebiscytową,

c) Etap 3 – od dnia 08.01.2021 r. do dnia 10.01.2021 r. publikacja tatuaży, która przeszła do etapu głosowania w celu weryfikacji sytuacji związanych np. z plagiatem, czy wykonaniem tatuażu w innym roku niż 2020.

d) Etap 4 – od dnia 11.01.2021 r. do 31.01.2021 r. , do godz. 23:59:59.999999 - finał Plebiscytu polegający na głosowaniu na najlepsze tatuaże.

7.  Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Serwisu.

8. Do materiałów plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na https://www.tattooartist.pl/artykuly/regulamin/ w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

10. Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii, jest zgłoszenie, co najmniej dziesięciu zweryfikowanych pozytywnie tatuaży, które zakwalifikowane zostaną do etapu głosowania. W przypadku mniejszej liczby tatuaży Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu głosowania.

11. 40% z każdego głosu (SMS Premium Rate) oddanego w plebiscycie tj. 0,98 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem groszy) trafia na konto Organizatora i przeznaczone będzie na rozwój i promocję serwisu TattooArtist.pl. 60% z każdego głosu oddanego w plebiscycie tj. 1,48 zł (słownie: jeden zł czterdzieści osiem groszy) trafia na konto Bild Presse Polska operatora SMS QIWI (system liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS).

12. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

Art. 2
Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.

2. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem z wyłączeniem pracowników TattooArtist.pl, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Plebiscycie i Konkursie do Plebiscytu zwane będą dalej „Uczestnikami”.

3. Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby, które wykonały tatuaż w kategoriach plebiscytowych wymienionych w Art.1 ust.5 niniejszego Regulaminu zgłoszeni do udziału w Plebiscycie. Kandydat może brać udział w wielu kategoriach Plebiscytu z zastrzeżeniem, że do jednej kategorii może zgłosić tylko jeden tatuaż, który nie może już być zgłoszony do innej kategorii.

4. Do dnia zakończenia głosowania w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, niezawierające informacji handlowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Kandydata z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie, jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i do unieważnienia oddanych przez nie głosów.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia tatuażu do udziału w Plebiscycie można dokonać za pomocą maila sztosy@tattooartist.pl do dnia 31.12.2020 r. do godz. 23:59.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:            
a) imię i nazwisko autora tatuażu
b) wskazanie kategorii Plebiscytu
c) kontaktowy numer telefonu
d) adres e-mail
e) zdjęcie tatuażu

3. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia oraz udziału w Plebiscycie jest posiadanie przez autora zgłaszanego tatuażu aktywnego konta z uzupełnionym i widocznym portfolio tatuaży serwisie tattooartist.pl.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego ust. 3 oraz prawem.

5. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że tatuaż nie został dopuszczony do Etapu 4 Plebiscytu.

6. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie, zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 8 poniżej.

7. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji tatuażu zostanie w terminie 48 godzin dołączony do Etapu 4 Plebiscytu.

8. W dniach 08.01.2021 r. do dnia 10.01.2021. na stronie internetowej Serwisu zostanie opublikowana lista tatuaży wybranych do udziału w Plebiscycie.

9. Dla zweryfikowanych pozytywnie Kandydatów zostaną przygotowane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla Kandydatów biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie

1. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało za pomocą SMS Premium Rate - usługi o podwyższonej opłacie.

2. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium Rate:

a) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7248(cena 2,46 zł z VAT) w treści wpisując odpowiedni prefix podany przy każdym tatuażu ABC.X, w miejscu X wpisujemy numer kandydata, np. ABC.1

b) Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie od dnia 11.01.2021 r.

c) Finałowe głosowanie będzie trwało od 11.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 roku do godziny 23:59:59.999999.

d) O zwycięstwie w każdej kategorii Plebiscytu decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pomocą SMS Premium.

e) W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

f) Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść.

g) Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)

h) Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata

i) Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7248powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto

j) Głosować za pomocą SMS Premium można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

k) W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi

l) W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi

m) Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia, właściciel systemu SMS QIWI; dostawcą ww. usługi SMS Premium Rate o podwyższonej opłacie jest Bild Presse Polska sp. z o.o sp. k z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie

 1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 02.02.2021 r. na stronie internetowej w Serwisie.
 2. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
 3. Nagrody w Plebiscycie są następujące:    
  a) za zajęcie 1 miejsce w każdej  kategorii autorzy tatuaży otrzymają: bon o wartości 1000 zł brutto do ARS TATTOO, zestaw kosmetyków dla tatuażystów od BALM TATTOO, zestaw produktów INK4U, roczna prenumerata TATTOOFEST w zestawie z albumem „TATTOOFEST. 25 Polish Female Tattoo Artists – issue 2” oraz publikacja tatuaży w marcowym wydaniu TATTOOFEST.

  b) za zajęcie 2 miejsca w każdej kategorii autorzy tatuaży otrzymają: bon o wartości 700 zł brutto do ARS TATTOO, zestaw kosmetyków dla tatuażystów od BALM TATTOO, zestaw produktów INK4U.

  c) za zajęcie 3 miejsca w każdej kategorii autorzy tatuaży otrzymają: bon o wartości 500 zł brutto do ARS TATTOO, upominek od INK4U.
 4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 5. Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez Zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
 6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek   dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek     właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.


Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail: sztosy@tattooartist.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Websky Marcin Piekło z siedzibą w Gdańsku (80-142), ul. Wieniawskiego 14B/3 dopiskiem „SZTOSY’20 – reklamacja”.

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Art. 7
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „SZTOSY’20”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?  
Administratorem danych osobowych jest Websky Marcin Piekło z siedzibą w Gdańsku (80-142), ul. Wieniawskiego 14B/3,  We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: ado@tattooartist.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?        
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „SZTOSY’20” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji ( zg. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie gdy głosujesz. (zg. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. ( zg. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Nie podanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:

 1. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 2. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Bild Presse Polska,
 3. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
 4. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?    

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową (na podstawie aktualnych przepisów prawa). Do okresu przedawnień Twoich roszczeń dodatkowo czas ten wydłużamy o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:

a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:

a) droga mailową, wysyłając maila na adres: ado@tattooartist.pl

b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Websky Marcin Piekło z siedzibą w Gdańsku (80-142), ul. Wieniawskiego 14B/3. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tattooartist.pl

TattooArtist.pl to serwis skupiający najlepszych polskich tatuażystów. Podzielony jest na kategorie: tatuaż, wzór, tatuażysta i studio. Znajdziesz tu również wyrafinowane inspiracje i ciekawe treści.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.