Prawo tuszu: Czy studio tatuażu powinno uzyskać wpis do Bazy Danych Odpadowych?

Poradnik tatuażysty lip 21, 2020

Baza Danych Odpadowych tzw. BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Posiadanie swojego studia tatuażu czy też podnajem stanowiska przez tatuatora na własnej działalności gospodarczej to nie tylko radość tworzenia ale także obowiązki. Tatuażyści są przedsiębiorcami, a każdy przedsiębiorca ma obowiązek wpisu do BDO.

Nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że w trakcie tatuowania powstają odpady. Za odpady uważa się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Przykładowo w trakcie sesji tatuowania ręcznik papierowy wykorzystywany do przecierania skóry, po jego wykorzystaniu staje się odpadem i to odpadem medycznym. Co do zasady przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady i nie korzystają ze zwolnienia są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów. Studio tatuażu nie może skorzystać z takiego zwolnienia m.in. dlatego, że wytwarza się w nim odpady medyczne. Właśnie dlatego musi uzyskać wpis do BDO.

Czym jest rejestr BDO

Rejestr BDO został uruchomiony już 1 stycznia 2018 r., jednak dopiero od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru mieli w nim prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów w wersji elektronicznej. Ze względu na COVID-19 wprowadzono zmianę, która umożliwia korzystanie jeszcze z papierowej ewidencji i przesunięto termin na składanie sprawozdań za rok 2019 do 11 września 2020 r. W BDO gromadzi się m.in. informacje o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach.

Czy studio tatuażu potrzebuje pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Możecie odetchnąć z ulgą, studio tatuażu nie musi uzyskać pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Pozwolenie to jest uregulowane w ustawie o ochronie środowiska i jest tzw. pozwoleniem emisyjnym, czyli dotyczy odpadów wytworzonych w związku z funkcjonowaniem instalacji.

Czy studio tatuażu potrzebuje zezwolenie na zbieranie odpadów?

W studiu tatuażu mamy do czynienia ze wstępnym magazynowaniem odpadów przez ich wytwórcę. Przyjmując, że wstępne magazynowanie jest zbieraniem odpadów nie oznacza jeszcze konieczności uzyskania zezwolenia. Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, dotyczy ono m.in. odpadów komunalnych wytwarzanych w pomieszczeniach socjalnych. W zakresie innych odpadów można z niego skorzystać pod warunkiem, że posiada się pisemną umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów. Jeśli więc odpady są z waszego studia odbierane i macie odpowiednią umową w formie pisemnej z podmiotem posiadającym zezwolenie, to sami nie musicie go uzyskiwać.

Obowiązki związane z wpisem do BDO

Obowiązek rejestrowy  - Tatuator jako wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji musi zarejestrować się do BDO. Odpowiedni formularz rejestrowy (BDO) należy wypełnić i wraz z oświadczeniem przesłać do stosownego urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. Formularz znajdziecie tutaj: formularz

Obowiązek ewidencyjny - w przypadku wytwórcy odpadów w studiu to: karta przekazania odpadów i karta ewidencji odpadów. Od stycznia 2020 roku karta przekazania odpadów (KPO) wystawiana może być za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. Dokumenty ewidencji odpadów sporządza się bezpośrednio w systemie BDO lub z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z systemem BDO przez API. Więcej o API możesz przeczytać tutaj: integracja BDO .

Po zarejestrowaniu w BDO otrzymamy indywidualny 9-cyfrowy numer rejestrowy. Brak indywidualnego numeru konta w BDO uniemożliwi tatuatorowi na własnej działalności gospodarczej współpracującemu ze studiem lub prowadzącemu własne studio wystawianie karty przekazania odpadów. W takim przypadku firmy zajmujące się odpadami nie będą mogły ich odebrać.

Obowiązek sprawozdawczy - Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami powinno zostać sporządzone przez wytwórcę odpadów zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów. Powinno zostać złożone właściwemu marszałkowi województwa za pośrednictwem indywidualnego konta BDO. Termin złożenia sprawozdania za rok 2019 został przedłożony do 11 września 2020 r., jednak co do zasady sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy powinno być składane w terminie do dnia 15 marca.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o odpadach

Ustawodawca, aby zmobilizować do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach przewidział grzywny, nakładanie administracyjnych kar pieniężnych i karę aresztu. Administracyjną karę pieniężną wymierza się m.in. za:

1. zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami,
2. mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,
3. zbieranie i magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami (przeczytaj: Jak pakować i przechowywać odpady medyczne w studiu tatuażu?)
4. prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru,
5. nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Wysokość administracyjnej kary pieniężnej

Administracyjna kara pieniężna za naruszenia wymienione powyżej, wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł, a jeśli jest nakładana po raz kolejny wymierza się ją w dwukrotnej wysokości.

Więcej o samej procedurze wpisu i karach możesz przeczytać na stronie rządowej tutaj: obowiązki związane z BDO.

Napisz do mnie  

Można się ze mną kontaktować mailowo: kontakt@prawotuszu.pl, przez moją stronę www.prawotuszu.pl, Instagrama i przez FB Prawo tuszu.

Ania Skuza

Radca prawny, od 2013 roku wspiera przedsiębiorców w legalnym i bezpiecznym rozwoju biznesu. Prowadzi blog pt. „Prawo tuszu”.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.